ងាប់ហើយមិនដែលឃើញទេថ្មីចែស នៅភោជនីយដ្ឋានរំចង់ អាករហុតឈាមស្រស់ៗ ហ្មង !

ស្រុកខ្មែរ ហាងល្មមៗត្រូវមើលតម្លៃអោយហើយ បើអញ្ចឹងទេ ពួកគាត់អា ករហុតឈាមស្រស់ៗ ហ្មង ដូចបុរសនេះអញ្ចឹងគាត់បានជួបស្ដែងតែម្ដង

ភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានឈ្មោះថាភោជនីយដ្ឋានរំចង់ ត្រូវបានភ្ញៀវដែលចូលហូបនៅទីនោះរអ៊ូដោយយកថ្លៃហួសហេតុពេក របស់អ្វីក៏ថ្លៃសូម្បីតែ ទឹកសុទ្ធ១ដប ៦០០០រៀល បាញ់ឆែវ១បន្ទះ ១៤០០០រៀល
សាច់គោអាំង១ចង្កាក់ ៤៥០០រៀល ។

គ្រាន់តែហូបទឹកសុទ្ធមួយដប បាញ់ឆែវ៤បន្ទះ និងសាច់គោអាំង ១០ ចង្កាក់ ពេលទូរទាត់លុយទៅម៉ែថ្លៃកប់ អស់ ១០៧០០០៛។